รายงานตัวว่างงาน


รายงานตัวว่างงาน

ท่านทราบหรือเปล่าครับ? ว่าผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถขอรับเงินชดเชยระหว่างตกงานหรือว่างงานได้ รีบไปลงทะเบียนว่างงาน กันได้เลย

รายละเอียด

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ในขณะนี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมากครับ ทำให้พนักงานบริษัทหรือลูกจ้างหลายท่านต้องโดนเลิกจ้าง ในบางกรณีก็อาจจะลาออกเองเนื่องจากทนจำนวนงานที่มากขึ้นไม่ไหว แล้วท่านทราบหรือเปล่าครับ? ว่าผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถขอรับเงินชดเชยระหว่างตกงานหรือว่างงานได้ 

วิธีรายงานตัวว่างงานผ่านเน็ต ลดความเสี่ยงในการขาดรายได้ขณะว่างงาน

ผู้ประกันตนมาตรา 33 คือใคร

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 คือ ลูกจ้างที่ทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป หรือถ้าให้อธิบายง่ายๆ ก็คือ ลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทเอกชนครับ ซึ่งผู้คนเหล่านี้ (คุณอาจเป็นหนึ่งในนั้น) ถือเป็นผู้ประกันตนภาคบังคับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ที่นายจ้างต้องขึ้นทะเบียนให้ลูกจ้าง ให้นึกถึงค่าประกันสังคมที่ทางบริษัทต้องหักจากเงินเดือนของท่านทุกเดือนนั่นเองครับ แต่การจ่ายค่าประกันสังคมก็ไม่ได้ศูนย์เปล่า เพราะท่านจะได้รับความคุ้มครองมากถึง 7 กรณี ได้แก่กรณี เจ็บป่วย, คลอดบุตร, ทุพพลภาพ, เสียชีวิต, สงเคราะห์บุตร, ชราภาพ, และว่างงาน/ตกงาน ครับ

ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อว่างงาน

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับผ่านวิธีรายงานตัวว่างงานผ่านเน็ตมีอยู่ 3 กรณีดังนี้

1. กรณีถูกเลิกจ้าง

จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตรา 50% ของค่าจ้าง โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเงินสมทบเดือนละ 5,000 บาท

2. กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา 

จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตรา 30% ของค่าจ้าง โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเงินสมทบเดือนละ 3,000 บาท

3. กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

จะได้รับเงินทดแทนในอัตราเดียวกันกับกรณีถูกเลิกจ้างครับ คือ 50% ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 180 วันที่สำคัญเลยครับก็คือ ท่านใดที่ถูกเลิกจ้าง ลาออก หรือหมดสัญญา ต้องรายงานตัวและขึ้นทะเบียนผู้ว่างานไม่เกิน 30 วัน ไม่อย่างนั้นแล้วจะเสียสิทธิประโยชน์ไปโดยปริยายเลยครับ 

วิธีลงทะเบียนว่างงานออนไลน์

เมื่อมีการแพร่ระบาดของไวรัสในตอนนี้ ทุกท่านก็คงไม่มีใครอยากออกไปนอกบ้าน เพราะความเสี่ยงในการติดเชื้อ การลงทะเบียนว่างงานนั้นสามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้าน ดังนั้นมาดูวิธีรายงานตัวว่างงานผ่านเน็ตกันเลยครับ

 1. ไปที่เว็บไซต์ของ กรมจัดหางาน
 2. เลือก ‘ลงทะเบียนของผู้ประกันตนกรณีว่างงานเลิกจ้าง/ลาออกปกติ’
 3. ให้ยอมรับเงื่อนไขและเข้าใช้งาน
 4. หลังจากนั้นท่านจะมาในหน้าตรวจสอบเลขบัตรประชาชน ให้ท่านกรอกเลขบัตรให้ครบ รวมถึง Laser Code หลังบัตรประจำตัวประชาชนด้วย
 5. เมื่อครบแล้วให้กดปุ่ม ‘ตรวจสอบข้อมูล’
 6. ต่อไปจะเป็นหน้าข้อมูลส่วนตัว ให้ท่านกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบ พร้อมกับแนบไฟล์รูปภาพของตัวเอง (ขนาดไม่เกิน 5 MB) ด้วย

ในหน้าที่ 4 จะเป็นหน้าลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ให้ท่านกดที่ปุ่ม ‘ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน’ เพื่อออกหนังสือรับรองว่างาน
เมื่อลงทะเบียนผู้ประกันตนแล้ว กดที่ ‘หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน’ เพื่อนัดรายงานตัวของผู้ประกันตน ซึ่งจะมีเอกสารสามารถนำไปพิมพ์ได้โดยจะมี ใบนัดรายงานตัวและแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7)

หลังจากครบทุกขั้นตอนแล้วให้ท่านเตรียมเอกสารให้ครบได้แก่ 

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน
 2. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน
 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของท่าน

และยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครฯ พื้นที่, จังหวัด, สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ แล้วเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติการทำงาน หากพบว่าท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินทดแทนผ่านทางบัญชีธนาคารให้ เดือนละ 1 ครั้ง ที่สำคัญจะต้องรายงานตัวกับเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม เดือนละ 1 ครั้งด้วยนะครับ

กรณีว่างงานเนื่องจากโควิด-19

โดยปกติแล้ววิธีรายงานตัวว่างงานผ่านเน็ตกรณีว่างงานหรือเลิกจ้างจากเหตุโควิด 19 จะสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.sso.go.th อย่างไรก็ตามเนื่องจากการมาตรการของรัฐที่ได้ประกาศสั่งปิดสถานที่จำนวน 35 ประเภทที่เป็นการชั่วคราว จึงได้มีการเปิดให้ขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน เพื่อช่วยเหลือทั้งลูกจ้าง นายจ้าง และกิจการ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ผู้ที่เป็นลูกจ้างกรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก 
 2. กรณีกักตัวต้องแนบ ใบรับรองแพทย์ให้กักตัว หรือ เอกสารคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้กักตัว
 3. ลูกจ้างนำส่งแบบคำขอที่กรอกแล้วนายจ้าง พร้อมหนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว
 4. นายจ้างลงทะเบียนเข้าระบบ E-services ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อบันทึกข้อมูลลูกจ้างตามแบบ สปส. 2-01/7
 5. เมื่อบันทึกข้อมูลลูกจ้างเสร็จสิ้น ให้รวบรวมแบบคำขอพร้อมหนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว ส่งไปที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์ (ส่งแบบลงทะเบียน) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ E-services ครับ
 6. เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้รับข้อมูลของนายจ้างถูกต้องครบถ้วน จะทำการอนุมัติจ่าย ซึ่งเงินรอบแรกจะเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการ ส่วนที่เหลือโอนเข้าบัญชีทุกสิ้นเดือนจนครบจำนวน

สำหรับท่านใดที่ว่างงานหรือตกงานก็สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อรับสิทธิ์เงินทดแทนได้เลยครับ หรือหากยังมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคมได้ตลอด 24 ชั่วโมงนะครับ

พันธมิตร